Opis projektu

„KIERUNEK PRACA”

projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych (PFRON)

 

 1. Termin realizacji projektu

Rozpoczęcie:2017-04-03

Zakończenie:2019-03-31

 

 1. Krótka charakterystyka projektu

Projekt realizowany jest na obszarze 4 województw (małopolskie, opolskie, śląskie i dolnośląskie). W wyniku działań informacyjno-promocyjnych do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 120 osób niepełnosprawnych (po 30 z każdego województwa). Wymagany jest udział co najmniej 25% osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, który może ulec obniżeniu proporcjonalnie do udziału osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną, niepełnosprawność narządu słuchu, niepełnosprawność narządu wzroku.Biura projektu funkcjonują na terenie każdego z województw ( dane kontaktowe do biur projektu dostępne w zakładce KONTAKT).

Rekrutacja prowadzona będzie do chwili uzyskania zakładanej liczby beneficjentów ostatecznych.

Celem projektu jest wejście 40 osób niepełnosprawnych projektu(średnio 10 w każdym województwie)  na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego.

 

W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma następujące formy wsparcia:

 • Indywidualny plan działania
 • Wstępne wsparcie indywidualne trenera zatrudnienia wspomaganego
 • Podpisanie kontraktu
 • Opracowanie profilu zawodowego
 • Indywidualne wsparcie trenera zatrudnienia wspomaganego
 • Grupa wsparcia
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Warsztaty psychologiczne
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Zajęcia aktywizacyjne
 • Ocena postępów
 • Kursy zawodowe/staże (dobierane indywidualnie według predyspozycji/potrzeb Beneficjenta)
 • Zatrudnienie Beneficjenta
 • Monitoring zatrudnienia